foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
info@gerovescentras.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrasUTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO PRIVATUMO POLITIKA

Bendrosios nuostatos

Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre (toliau Centras) tvarkomi visų jo skyrių, padalinių esamų ir buvusių darbuotojų, globotinių, klientų ir kitų asmenų, įstatymų nustatyta tvarka sutartinių ir kitų teisinių santykių pagrindu, pateikusių informaciją asmens duomenys.
Jūsų asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, o taip pat kitais susijusiais teisės aktais.
Asmens duomenys – tai bent kokia informacija apie Jus, kurią pateikiate Jūs pats (pati), arba kurią gauname iš kitų šaltinių, ir kuri leidžia jus identifikuoti. Tai gali būti Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, kontaktinė informacija ir kt.
Duomenų tvarkymas – bet kuris su asmens duomenimis atliekamas veiksmas: rinkimas, susipažinimas, užrašymas, kaupimas, saugojimas, klasifikavimas, grupavimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), teikimas, paskelbimas, naudojimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos, paieška, skleidimas, naikinimas ar kitas veiksmas arba veiksmų rinkinys.
Duomenų subjektas - tai Jūs ir kiekvienas žmogus, kurio asmens duomenys yra tvarkomi.
Duomenų valdytojas – organizacija ar asmuo, kuris naudoja asmens duomenis profesiniais tikslais, pvz., valstybės institucija, įstaiga, savivaldybė, ligoninė, poliklinika, policija, bankas, kredito unija, draudimo bendrovė, e.parduotuvė, kelionių agentūra, mokykla ir t.t. Jis nustato duomenų tvarkymo tikslus ir priemones.
Duomenų tvarkytojas – fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
Kitos Privatumo politikoje naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose.
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras yra viso Centro veiklos ir vidaus administravimo procesuose surinktų duomenų valdytojas, taip pat duomenų subjektų, trečiųjų šalių perduotų asmens duomenų tvarkytojas.
Asmens duomenų ir kitos susijusios informacijos tvarkymo procesą Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre nustato asmens duomenų tvarkymo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre tvarkos aprašas.

Kokiais tikslais ir kokius duomenis apie Jus tvarkome?

Socialinių paslaugų administravimas (vaikų, netekusių tėvų globos apgyvendinimo Bendruomeniniuose vaikų globos namuose, Krizių įveikimo vaikams veiklos grupės skyriuje, Socialinių globėjų šeimose, Budinčių globotojų šeimose, šeimynose įforminimas, Šeimų, išgyvenančių krizę, apgyvendinimas Šeimų skyriuje, Pačkėnų savarankiško gyvenimo namuose įforminimas, ilgalaikių ir trumpalaikių globos, apgyvendinimo sutarčių sudarymas, socialinių paslaugų proceso organizavimas ir vykdymas (tarpininkavimas ir atstovavimas, dokumentų ir kitų formalumų tvarkymas, užrašymas pas specialistus ir kita), gyventojų apskaita, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės) tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, gimimo liudijimo numeris, neįgaliojo pažymėjimo numeris, lytis, šeimyninė padėtis, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, apgyvendinimo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro skyriuose ir padaliniuose data, duomenys apie gaunamas socialines išmokas, pilietybė, socialinė padėtis, darbingumo lygis, parašas, asmens sveikatos duomenys.
Tapatybės nustatymo tikslu tvarkomi šie asmens duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, asmens tapatybę patvirtinančiame dokumente esantys duomenys.
Asmenų skundų, prašymų ir pareiškimų nagrinėjimo tikslu tvarkomi šie duomenys: duomenų subjekto vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, skundo, prašymo ar pareikšimo data ir numeris, skunde, prašyme ar pareikšime nurodyta informacija (įskaitant ir specialių kategorijų asmens duomenis), skundo, prašymo ar pareiškimo nagrinėjimo rezultatas, skundo, prašymo ar pareikšimo nagrinėjimo metu gauta informacija, Centro atsakymo į skundus, prašymus ar pareikšimus data ir numeris.
Asmenų ir turto apsaugos (užtikrinant darbuotojų, globotinių, klientų ir kitų asmenų, kurie lankosi Centre ir Centro turto saugumą) tikslu tvarkomi šie duomenys.
Komunikacijos su klientais ir juos atstovaujančiais asmenimis tikslu tvarkomi kliento ir nurodyto kontaktinio ar atstovaujančio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas, gyvenamosios vietos adresas.
Gyvybinio duomenų subjekto intereso apsaugos tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, adresas, sveikatos duomenys.
Centro istorijos kūrimo tikslu tvarkomi šie duomenys: vardas, pavardė, foto nuotraukos, gimimo data, informacija apie duomenų subjekto pasiekimus sporto, mokslo ir kitose srityse.

Kas mums suteikia teisę gauti ir naudoti Jūsų asmens duomenis?

• Jūs ketinate sudaryti ar sudarėte sutartį paslaugų gavimui, teikimui su mumis.
• Jūs davėte sutikimą.
• Asmens duomenų tvarkymas galimas teisės aktų pagrindu.
• Siekiant mūsų teisėtų interesų.

Jei nepateiksite mums asmens duomenų, kurie yra būtini siekiant sudaryti ir (ar) įvykdyti sutartį, arba kurių pateikimas yra numatytas teisės aktuose arba sutartyje, mes negalime jums suteikti paslaugų.

Kam atskleidžiame Jūsų informaciją?

Asmens duomenys gali būti perduoti nurodytiems subjektams:
• Įmonėms, kurios teikia paslaugas Centro prašymu,
• Bankams, kurie vykdo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro atsiskaitymo operacijas;
• Kitoms organizacijoms ir valstybės institucijoms (SODRA, VMI, Lietuvos darbo birža, Darbo inspekcija, VĮ Registrų centras, Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba, Ligonių kasa ir kt.), kai to reikalaujama pagal įstatymus ir (ar) Jūsų teisėtus prašymus;
• Valstybės informacinėms sistemoms.
Šių paminėtų įmonių/įstaigų galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota, nes jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums ar įstatymų apibrėžtais tikslais.
Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų asmens duomenis kitoms šalims:
• Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą;
• Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
• Norėdami apsaugoti Centro teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
• Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.
Centras nurodytų asmens duomenų tvarkymui taip pat pasitelkia šiuos duomenų tvarkytojus: programinę įrangą palaikančias ir vystančias įmones, konsultacijas teikiančias įmones, bendruose projektuose dalyvaujančias įmones. Mes siekiame, kad paslaugų teikėjai laikytųsi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro privatumo politikos, bei kitų privalomų teisės aktų reikalavimų. Centro, kaip duomenų valdytojo ir konkretaus duomenų tvarkytojo santykiai, išskyrus atvejus, kai tokius santykius nustato įstatymai ar kiti teisės aktai, nustatomi rašytinėje sutartyje arba raštu išdėstytose sąlygose.

Kokių asmenų duomenų apsaugos principų laikomės?

Renkant ir tvarkant Jūsų pačių perduotus arba iš kitų asmenų teisėtai gautus asmens duomenis mes laikomės šių principų:
• Jūsų asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
• Jūsų asmens duomenys renkami nustatytais bei teisėtais tikslais ir netvarkomi su tais tikslais ir netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
• Jūsų asmens duomenys yra adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
• Tvarkomi asmens duomenys yra tikslūs ir prireikus atnaujinami (tikslumo principas);
• Jūsų asmens duomenys yra laikomi tokia forma, kad asmens tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
• Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo ne leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas)

Kiek laiko saugosime Jūsų asmens duomenis?

Asmens duomenų tvarkymas Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre atitinka teisinius reikalavimus, t.y. Jūsų duomenis saugome ne ilgiau, negu to reikia tikslams, kuriems jie buvo surinkti, įgyvendinti arba tokį laikotarpį, kokį numato teisės aktai. Tai reiškia, kad informacija bus pašalinta, kai nebus reikalinga tikslams, kuriems ji buvo surinkta, vykdyti.

Jūsų teisės

Jūs turite šias teises:
• Teisę kreiptis į Centrą su prašymu suteikti informaciją apie tvarkomus Jūsų asmens duomenis ir jų tvarkymo tikslus;
• Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius arba netikslius Jūsų asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai, susipažinę su asmens duomenimis, Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;
• Teisę apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą, kol Jūsų prašymu bus patikrintas jų tvarkymo teisėtumas;
• Teisę reikalauti ištrinti asmens duomenis („būti pamirštam“);
• Teisę nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais, įskaitant profiliavimą;
• Teisę reikalauti perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma (taikoma tiems asmens duomenims, kuriuos pateikėte Jūs pats (pati) ir kurie automatizuotomis priemonėmis tvarkomi sutikimo pagrindu arba sutarties sudarymo ir vykdymo pagrindu);
• Teisę atšaukti Jūsų duotą sutikimą, nedarant poveikio iki sutikimo atšaukimo vykdytam Jūsų asmens duomenų naudojimui;
• Teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.
Centras gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardytų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Kaip galite įgyvendinti savo teises?

• Siekdami įgyvendinti savo teises, turėtumėte teikti, Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro duomenų apsaugos pareigūnui, adresuotą laisvos formos rašytinį prašymą arba skundą;
• Prašymą arba skundą raštu galite pateikti asmeniškai adresu Vaižganto 50-1, Utena, o taip pat adresuotu paštu arba per nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą E. pristatymas;
• Prašyme arba skunde turi būti pateikiamas adresas atgalinei korespondencijai. Neregistruotu paštu pateikti ar neturintys atgalinio adreso prašymai ir skundai nagrinėjami bendra tvarka, tačiau raštu neatsakoma. Prašymas turi būti įskaitomas, pasirašytas, jame turi būti nurodytas Jūsų vardas, pavardė, asmens kodas, pageidaujamos formos ryšiui palaikyti, informacija apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi pageidaujate įgyvendinti.
Pateikdami prašymą, privalote patvirtinti savo tapatybę:
• Pateikdami prašymą Utenos šeimos ir vaiko gerovės centro darbuotojui, registruojančiam prašymą, turite pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
• Pateikdami prašymą paštu ar per pasiuntinį, kartu turite pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notarine, jai prilyginama, arba supaprastinta tvarka, kaip numatyta Lietuvos Respublikos Civiliniame kodekse ir kituose teisės aktuose;
• Pateikiant prašymą per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą E. pristatymas tapatybė patvirtinama naudojantis elektroniniu parašu.
Savo teises galite įgyvendinti pats arba per notariškai įgaliotą atstovą. Jei atstovaujamo duomenų subjekto vardu kreipiasi asmens atstovas, jis savo prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, duomenis ryšiui palaikyti, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę, gyvenamąją vietą, informaciją apie tai, kokią iš duomenų subjekto teisių ir kokia apimtimi pageidaujama įgyvendinti, ir pridėti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka. Atstovo pateiktas prašymas turi atitikti tuos pačius reikalavimus, kaip ir atstovaujamojo.
Atsakymą į Jūsų prašymą mes pateiksime ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos. Išimtiniais atvejais, reikalaujančiais papildomo laiko, mes, Jums apie tai pranešę, turėsime teisę pratęsti prašomų duomenų pateikimo ar kitų Jūsų prašyme nurodytų reikalavimų išnagrinėjimo terminą dar 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.
Informaciją pagal Jūsų prašymą suteiksime nemokamai.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Jei dėl šioje Privatumo politikoje pateiktos informacijos ar Jūsų asmens duomenų apsaugos ir Jūsų teisių įgyvendinimo Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre iškiltų klausimų, prašome kreiptis į centro duomenų apsaugos pareigūnę Kristiną Eidimtienę bet kuriuo Jums patogiu būdu:
• Per Nacionalinę elektroninių siuntų pristatymo informacinę sistemą E. pristatymas;
• El. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
• Telefonu: +370 622 62222;
• Raštu: adresu Vaižganto 50-1, LT-28185, Utena.

Baigiamosios nuostatos

Ši Privatumo politika gali būti atnaujinama, siekiant ištaisyti klaidas arba laikytis naujų teisės aktų ar techninių reikalavimų. Naujausią šios privatumo politikos versiją visada rasite interneto svetainėje www.gerovescentras.utena.lm.lt .

Asmens duomenų Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre tvarkos aprašas

Vaizdo stebėjimo kamerų naudojimo ir vaizdo duomenų tvarkymo tvarkos aprašas

 Copyright © 2024 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.