foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC
foto1
USVGC

+370 389 616 23
info@gerovescentras.utena.lm.lt
Utenos šeimos ir vaiko gerovės centrasUTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO 

 VEIKLOS APRAŠAS
 

I. BENDROS ŽINIOS APIE GLOBOS NAMUS

1. Pavadinimas: Utenos šeimos ir vaiko gerovės centras.

2. Adresas: Vaižganto 50-1, LT- 28185 Utena

3. Internetinės svetainės adresas: http://www.ugdymas.utena.lm.lt

4. El. pašto adresas: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

5. Telefonas/faksas: 8 389 61623

6. Direktoriaus pavaduotojo telefonas: 8 389 61791

7. Centro socialinių darbuotojų telefonai: 8 683 28650; 8 683 28699; 8 684 05817.

8. Direktorė – Diana Deveikienė

9. Pavaduotojas – Vidmantas Vainauskas - direktorės pavaduotojas socialiniam darbui.

10. Centro patariamoji taryba: pirmininkė socialinė pedagogė Aida Zlataravičienė

 

II. UTENOS ŠEIMOS IR VAIKO GEROVĖS CENTRO

VIZIJA IR MISIJA, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

 

11. Centro vizija: visavertis vaiko gyvenimas, užtikrinantis jo teisę į apsaugą, aprūpinimą bei dalyvavimą visuomenės gyvenime.

12. Centro misija: organizuota ugdymo ir socialinių paslaugų, bendradarbiaujant su vietinės bendruomenės institucijomis, sukurta sistema padėti socialinės rizikos ar likusiems be tėvų globos vaikams ir jų šeimoms pasiekti patenkinamus gyvenimo, sveikatos ir asmeninių bei socialinių ryšių standartus, kurie leistų išplėtoti visus gebėjimus ir pagerintų gyvenimo kokybę.

13. Centro veiklos tikslai:

13.1.teikti globos (rūpybos), ugdymo ir socialines paslaugas be tėvų globos likusiems vaikams nuo gimimo iki 18 metų, o jei vaikas mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ar pagal formaliojo profesinio mokymo programą iki 21 metų, kuriems nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba), arba laikinai Utenos šeimos ir vaiko gerovės centre apgyvendintiems vaikams tol, kol bus išspręstas jų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) nustatymo klausimas;

13.2. teikti socialinę pagalbą į krizinę situaciją patekusioms šeimoms;

13.3. vykdyti globėjų, įtėvių mokymus ir konsultavimą;

13.4. vykdyti metodinio centro veiklą.

14. Centro uždaviniai:

14.1. užtikrinti teikiamų socialinių ir ugdymo paslaugų kokybę;

14.2. dirbti socialinį ugdomąjį darbą su vaiku ir jo tėvais, globėjais, įtėviais įgyvendinant vaiko laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) planą;

14.3. užtikrinti be tėvų globos likusiam vaikui globą (rūpybą), ginti vaiko asmenines, turtines teises ir teisėtus interesus;

14.4. sudaryti vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;

14.5. organizuoti ir teikti socialines paslaugas Utenos rajono šeimoms (moterims, vyrams su vaikais) pakliuvusioms į krizinę situaciją ar patiriančioms smurtą šeimoje (toliau – smurtą patiriančios šeimos);

14.6. mokyti globėjus, įtėvius ir juos konsultuoti;

14.7. dalintis gerąja socialinio ugdomojo darbo patirtimi.

15. Centras, įgyvendindamas tikslus atlieka šias funkcijas:

15.1. teikia socialines ir kitas paslaugas;

15.2. vertina individualius vaiko poreikius, sudaro ir įgyvendina individualų vaiko socialinės globos planą;

15.3. ugdo vaiko gebėjimus, rūpinasi jo dvasiniu ir fiziniu ugdymu, skatina vaiko fizinę, psichinę bei socialinę brandą, ugdo pilietiškumą, dorinius, šeiminius, darbinius, socialinius, sveikos gyvensenos ir higienos įgūdžius;

15.4. sudaro sąlygas vaiko saviraiškai, parinkdami jo poreikius ir pomėgius atitinkančias ugdymo įstaigas;

15.5. sudaro vaikui artimas šeimos aplinkai gyvenimo sąlygas, atitinkančias jo amžių, sveikatą ir brandą;

15.6. užtikrina vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą;

15.7. užtikrina vaikui globos (rūpybos), ugdymo, teikiamų socialinių paslaugų kokybę;

15.8. dirba socialinį ugdomąjį darbą su vaiku ir jo tėvais, įgyvendinant vaiko laikinosios globos (rūpybos) planą;

15.9. rengia vaiką savarankiškam gyvenimui ir integracijai visuomenėje;

15.10. teisės aktų nustatyta tvarka administruoja globotinių turtą, tvarko iš globojamų (rūpinamų) vaikų turto gaunamų pajamų ir išlaidų apskaitą;

15.11. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybės įstaigomis ir institucijomis, spręsdami socialinės globos organizavimo ir teikimo, globėjų (rūpintojų) paieškos bei įvaikinimo klausimus;

15.12. bendradarbiauja su vaikų ugdymo ir mokymo įstaigomis, vaiko mokymosi klausimais;

15.13. bendradarbiauja su vaiko tėvais ir kitais jo artimaisiais giminaičiais, siekdami atkurti ar palaikyti tarpusavio ryšius, sudarančius prielaidas vaikui grįžti į tėvų šeimą;

15.14. sudaro teisės aktų numatyta tvarka tinkamas sąlygas globojamai (rūpinamai) nepilnametei gyventi kartu su savo vaiku ir dalyvauti jį auklėjant;

15.15. padeda smurtą (fizinį, emocinį, buitinį, seksualinį ir kt.) patiriančiam asmeniui (moteriai, vyrui) ir šeimai išgyvenant krizinę situaciją, sudarant palankias sąlygas jo(-os) ir vaikų saugumui, ugdo ir stiprina jų gebėjimus savarankiškai spręsti savo socialines problemas, padeda jiems įveikti socialinę atskirtį bei atkurti socialinius ryšius su visuomene;

15.16. vykdo kvalifikacijos tobulinimą - vysto Centro metodinio centro veiklą, vykdant praktinį mokymą bei gerosios patirties sklaidą Centro darbuotojams, socialiniams pedagogams, psichologams, socialiniams darbuotojams ir kitiems specialistams, dirbantiems su neįgaliais vaikais, socialinės rizikos ar likusių be tėvų globos vaikais ir jų šeimomis, socialinės rizikos suaugusiais asmenimis. Išduoda pažymėjimus;

15.17. vykdo mokymus ir konsultavimą vaikų globėjams, įtėviams ir išduoda jiems pažymėjimus, globos išvadas dėl būsimų globėjų (rūpintojų) ir įvaikintojų pasirengimo globoti (rūpintis) ar įvaikinti vaiką vadovaujantis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos rekomendacijomis;

15.18. sudaro sąlygas studentams atlikti praktiką (Utenos kolegijos praktikos bazė), vystyti savanoriškas veiklas Centre;

15.19. teisės aktų nustatyta tvarka patikėjimo teise valdo, naudoja turtą ir juo disponuoja;

15.20. vykdo organizacinę, ūkinę, ir finansinę Globos namų veiklą;

15.21. užtikrina savivaldybės biudžeto ir kitų lėšų efektyvų panaudojimą pagal paskirtį, materialinių vertybių apskaitą;

15.22. teisės aktų nustatyta tvarka veda buhalterinę apskaitą ir ruošia statistines ataskaitas;

15.23. atlieka kitas įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

16. Pasiekimai: vykdomas tęstinis globėjų įtėvių projektas, kurio dėka mažinamas be tėvų globos likusių vaikų skaičius. Centre yra įsikūrusi Utenos rajono globėjų įtėvių klubo buveinė. Centras dalyvauja metodinio centro veiklose. Centre yra įsikūrusi VO „Gelbėkit vaikus" būstinė, dalyvaujama Maisto banko akcijose, o surinkti produktai išdalijami be tėvų globos likusiems vaikams bei paramos šeimai skyriaus šeimoms.  Centre yra įsikurusi asociacija Utenos apskrities vyrų krizių centras.

17. Tradiciniai renginiai: Mokslo ir žinių dienos šventė, Rudenėlio šventė, Mokytojų dienos minėjimas, Kalėdų karnavalas, Šv.Valentino diena, Užgavėnių šventė, Kaziuko šventė, Atvirų durų diena, Tarptautinė vaikų gynimo diena, Ąžuoliuko sodinimo šventė.

18. Visus Centro veiklą reglamentuojančius dokumentus galima rasti, su jais susipažinti ar pasiteirauti:

- Centro internetinėje svetainėje adresu: http://www.ugdymas.utena.lm.lt

- Sekretorės tel. Nr. 8 389 61623;

- Direktorės tel. Nr. 8 389 61623.

Direktorė Diana Deveikienė

 Copyright © 2021 Copyright Utenos vaikų globos namai Rights Reserved.